• کارخانه باتری لیتیوم یون مپنا

    موضوع پروژه:

    • عملیات خاکی و اجرای فونداسیون و سازه ساختمانهای کارخانه باتری لیتیوم یون مپنا

    محل اجرا: پرند

    کارفرما: شرکت توسعه برقی سازی و ذخیره سازی مپنا

    مشاور:مهندسین مشاور ویستافراز رایورز