• پروژه شرکت مپنا پرتو

  موضوع پروژه:

  • ساخت و نصب سازه های فلزی سالن تولید و ساختمان های طرح توسعه 4 شرکت پرتو
  • عملیات خاکی، احداث فونداسیون ها، دیوارکشی و اجرای شبکه ارت طرح توسعه 4 شرکت پرتو

  محل اجرا: کرج

  کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا

  مشاور:مهندسین مشاور موننکو ایران-دفتر فنی کارفرما