• ساختمان سیمولاتور مپنا لکوموتیو

  موضوع پروژه:

  •  احداث فونداسیونها، قلوه ریزی و خاک ریزی پروژه سیمولاتور
  •   عملیات اجرائی ابنیه و تاسیسات ، ساختمان آموزشی سیمولاتورهای شرکت مپنا
  •   تهیه مصالح و اجرای فعالیتهای عمرانی و تاسیساتی ساختمان رختکن و غذاخوری در سایت تعمیراتی کارفرما واقع در محوطه کارخانجات راه آهن شهر تهران

  کارفرما: شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا

  مشاور: معماری و شهرسازی خبیر ایرانیان- دفتر فنی کارفرما

  محل اجرای پروژه: کرج